รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2559

นายกสมาคมฯ
President

คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์

อุปนายก /เหรัญญิก
Vice President / Teasurer
คุณศิริรัตน์ ชอลซ์

ปฏิคม / เลขา
Coordinator / Secretary 
คุณทิพย์สุดา ศิริโชติ

กรรมการฝ่าย IT
Director of IT
คุณวิลาสินี ชูรัตน์

นายทะเบียน
Register
คุณประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ
Vice President & International Affairs
คุณอิสรีย์ ธีรนรเศรษฐ์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ
Director of International Affairs
คุณพิษณุวัชร์ ทรงวัฒนโยธิน

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations
คุณพัทธานันท์ หงส์ปิติเจริญ

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมในประเทศ
Vice President & Internal Affairs
คุณพัทธ์ธีรา ภานุอนันต์พงษ์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ
Director of International Affairs
คุณพรสรัล อารยะจิติพงษ์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมในประเทศ
Director of Internal Affairs
คุณธนูเดช เลิศวิเศษสิงห์